Om kurserne

Formål

Det overordnede formål med kurserne er at fremme ligestilling og mindske negativ social kontrol blandt kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Dette skal ske gennem et undervisningsforløb, der giver øget viden samt skaber debat og refleksion om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol med henblik på, at kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund bruger den tilegnede viden til at handle i forhold til barrierer for ligestilling og den negative sociale kontrol, de kan opleve i deres hverdag.

Målet med undervisningsforløbet, når det gælder kvinder og piger, er at give dem konkret viden om deres rettigheder inden for egen økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet, mødom mv. samt skabe et rum for debat om negativ social kontrol og manglende ligestilling kvinderne imellem. Samtidig ønsker undervisningsforløbet at skabe et rum for debat om negativ social kontrol og manglende ligestilling kvinderne imellem. Kurserne har endvidere til hensigt at påvirke og udvikle holdninger og handlemønstre hos mødre i relation til de vilkår og rammer, deres børn opdrages under og betydningen heraf for børnenes trivsel og muligheder i samfundet.

Målet med undervisningsforløbet, når det gælder mænd og drenge, er at adressere, at ligestilling mellem kønnene og lige rettigheder er grundlæggende værdier i Danmark, herunder rettigheder i forhold til fx skilsmisse, økonomi, familieret, forbud mod vold i nære relationer, oplysning om seksuelle normer, og om hvordan mande- og fædrerollen kan være anderledes i Danmark. Kurserne skal således bidrage til, at mændene ser ”gevinsterne” ved, at fx kvinder er på arbejdsmarkedet mv. samt bidrage til at mindske negativ social kontrol.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer med minoritetsetnisk baggrund i hele landet. Den overordnede målgruppe for forløbet er både unge og voksne samt indvandrere og flygtninge, der er ankommet til Danmark for relativt nyligt og er i gang med at lære dansk på sprogskolerne, samt de, der har været i landet længere, men stadig føler de mangler viden om ligestilling og rettigheder i Danmark. Nedenfor ses en mere detaljeret beskrivelse af målgrupperne for de enkelte kurser.

Kurserne er tiltænkt afholdt på sprogskoler, boligsociale helhedsplaner, jobcentre, klubber og foreninger med fokus på ligestilling og/eller integration i hele landet. Alle medarbejdere, der finder kursernes indhold relevante for deres borgere, kan booke et kursus.

 

Ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder i Danmark

I 2019 udkom en ny undersøgelse om holdninger til ligestilling i Danmark, som særligt har fokus på holdninger til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder. Undersøgelsen hedder Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd, og er gennemført af Als Research for Ligestillingsafdelingen.

Undersøgelsen belyser maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling blandt minoritets- og majoritetsetniske mænd og kvinder bl.a. i forhold til spørgsmål om, hvorvidt manden bør have lige så meget ansvar for huslige pligter, som kvinden, om manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, samt om kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

Vil du gerne vide mere om holdninger til ligestilling blandt minoritetsetniske mænd og kvinder i Danmark, kan du finde et resumé af undersøgelsen her, eller undersøgelsesrapporten i dens fulde længde her.

Kurser og undervisning

Vi tilbyder 6 forskellige kurser, som undervises af uddannede undervisere. Underviserne er rekrutteret blandt relevante og vidende fagfolk i hele landet.

Forløbet er indrettet sådan, at kurser kan bestilles ud fra, hvad der er relevant for kursisterne. Kursisterne kan fx. først deltage i basis kurset og derefter på et af de mere målgruppeorienterede overbygningskurser. Overbygningskurserne danner grundlag for en mere dybdegående samtale om de ligestillingstemaer, der er relevante for den specifikke målgruppe på et formidlingsniveau, der er tilpasset målgruppen. Undervisningsmaterialerne kan også tilgås på engelsk, arabisk, somali, tyrkisk, tigrinya og farsi, for at nå dem i målgruppen med begrænsede danskkundskaber.

Basiskurset er et introduktionsforløb og henvender sig til den overordnede brede målgruppe. På sprogskolerne henvender kurserne sig primært til kursister på DU1 modul 6 og DU2 modul 5, som har opnået danskkundskaber på et niveau mellem A2 og B1, ifølge Europarådets beskrivelse af sprogniveau.

Kurset indeholder oplysninger og debat om generelle rettigheder og ligestilling i Danmark samt hvad ligestilling betyder for borgere i det danske samfund. Der vil herunder blive talt om hvordan kvinder og mænd har lige rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, i ægteskabet og i familien. Der vil også blive arbejdet med ligestilling mellem drenge og piger samt deres rettigheder i forhold til alder og selvbestemmelse i forholdet til forældre og værger.

Blåt kursus henvender sig til de indvandrere og flygtninge, som kun har været i Danmark længe nok til at opnå et dansk-niveau på mellem A2 og B1. De er således relativt nyankomne i Danmark og skal lære om ligestilling i Danmark på et introducerende niveau. Kurset henvender sig til minoritetsetniske voksne, herunder dem som er gift og har børn, og indeholder temaer udvalgt til denne målgruppe. Dette indebærer bl.a. ligestilling på arbejdsmarkedet og i ægteskabet samt piger og drenges ligestillede opdragelse.

Rødt Kursus henvender sig til minoritetsetniske voksne, herunder de som er gift og har børn. Dette forløb er formuleret til dem, der har boet i Danmark i længere tid. Denne gruppe forventes at have et generelt kendskab til ligestilling og rettigheder i Danmark, men kan have et ønske om at få et mere nærgående kendskab til forholdene. Der vil på dette kursus derfor blive gået mere i dybden med forskellige ligestillingsperspektiver i en families hverdag i Danmark, heriblandt forsørgerpligt, forældremyndighed, skilsmisse samt børn og unges selvbestemmelse.

Grønt Kursus henvender sig til den yngre del af målgruppen. Både myndige og umyndige unge, der er ugift og ikke har børn. Kurset henvender sig til de relativt nyankomne unge, der har opnået et dansk-niveau mellem A2 og B1 og har begrænset kendskab til det danske samfund og ligestilling. Kurset vil introducere ligestilling ved bl.a. at berøre temaer som piger og drenges lige ret til uddannelse og fritidsaktiviter samt unges adfærd og færden i det offentlige rum og rettigheder overfor forældre og værger.

Gult Kursus henvender sig til unge ugifte uden børn. Dette kursus henvender sig til minoritetsetniske unge, der har boet i Danmark i længere tid, og har et grundlæggende kendskab til deres rettigheder og ligestilling, men søger en dybere forståelse af, hvordan disse kan have indflydelse på deres liv. På dette kursus vil emner som venner og kærester, forældreforhold og selvbestemmelse samt deltagelse i samfundet blive debatteret.

Lilla kursus henvender sig dels til ugifte kvinder med muslimsk baggrund, der kan være i målgruppen for potentielt at indgå en religiøs vielse, dels til kvinder,  der allerede er religiøst viet og ønsker at bryde ud af ægteskabet. Dette kursus handler om ægteskab og skilsmisse i Danmark og har fokus på at oplyse om kvinder og mænds rettigheder i ægteskaber og i forbindelse med skilsmisse samt om forskellen på et ”ægteskab med borgerlig gyldighed ” og ”et ægteskab, der ikke har borgerlig gyldighed”. Dette kursus udbydes på opdrag for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Orange kursus handler om ligestilling og beskæftigelse og har et særligt fokus på negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse. Kurset findes i to versioner; én målrettet hovedsageligt minoritetsetniske kvinder tilknyttet jobcentret og én målrettet såvel minoritetsetniske kvinder som mænd i udsatte boligområder.

Hvem står bag

Undervisningsforløbet RET TIL LIGESTILLING er gennemført af Dansk Flygtningehjælp og Als Research på vegne af Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministerien. Kampagnen er gennemført i samarbejde med en række parter. Herunder Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet i Dansk Flygtningehjælp, Boligsocialnet, Art Director Sasha Jespersen, Vintergaard Media og web-bureauet Dife.

RET TIL LIGESTILLING er finansieret af satspuljeaftalen 2017.

Undervisningsforløbet er udviklet i foråret 2018. I 2020 blev lilla kursus tilføjet med midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og i 2020/2021 blev orange kurset udviklet i samarbejde med Københavns Kommune.

For spørgsmål om kampagnen kontakt info@ret-til-ligestilling.dk.

 

Vælg dit sprog / Choose your language

We use cookies to ensure that we provide you with the best possible experience of our website. If you continue to use this site, we will assume you agree with it.